by Nov 23, 2018

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА

НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„ГЕОПС – Болкан Дрилинг Сървисис“ ЕООД (Дружеството), вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 115827779, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, п.к. 4230, ул. „Захария“ № 105, web: www.geopsbg.com, обработва Вашите данни в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на регламента за защита на личните данни на Европейския парламент ЕК 2016/679, който влиза в сила на 25 май 2018 г. Настоящата информация има за цел да oчертае подхода към законосъобразното обработване на Вашите данни и тяхната защита в рамките на осъществяваната от „ГЕОПС – Болкан Дрилинг Сървисис ЕООД“ дейност, като работодател по смисъла на §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда. Информацията включва следното:

1. КАКВИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ
2. ИЗТОЧНИЦИ НА ДАННИ
3. ЗА КАКВИ ЦЕЛИ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ
4. ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ
5. ОСНОВАНИЯТА, НА КОИТО ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ
6. ТРЕТИ ЛИЦА, НА КОИТО ПРЕДОСТАВЯМЕ ЛИЧНИ ДАННИ
7. КАКВИ СА ПРАВАТА ВИ КАТО СУБЕКТ НА ДАННИ
8. СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ
9. ПРОМЕНИ В НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

„ГЕОПС – Болкан Дрилинг Сървисис“ ЕООД, счита защитата на личните данни на лицата, чиито данни обработва, за основен приоритет.

КАКВИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ

В хода на своята дейност като работодател, „ГЕОПС – Болкан Дрилинг Сървисис“ ЕООД обработва различни видове лични данни на кандидати за работа, служители, лица на граждански, стажантски и др. договори, които данни се групират в посочените по-долу категории. В зависимост от кoнкретната дейност и/или заеманата от Вас длъжност, „ГЕОПС – Болкан Дрилинг Сървисис“ ЕООД обработва някои или всички от изброените данни.

 • Персонална информация (имена, ЕГН/дата на раждане и място на раждане, личен номер на чужденец, гражданство, адрес/и, вкл. държава, данни по документ за самоличност,
  спесимен от подпис, телефон, електронен адрес, IBAN на сметки и др.);
 • Икономическа информация (трудово възнаграждение, предишна месторабота, свързани лица и др.);
 • Социална информация (образование, квалификация, трудов и професионален опит);
 • Семейна идентичност (семейно положение, родствени връзки и др.);
 • Информация, събирана при използване от Вас на информационни и комуникационни технологии

– IP адреси, онлайн идентификатори, потребителско име, парола, лог данни;
– Местоположение (напр. от GPS на служебен автомобил);
– Информация за конкретното устройство (например модела на хардуера, версията на операционната система, уникални идентификационни номера на устройството и данни за мобилната мрежа, включително телефонния номер);
– „Бисквитки“, които еднозначно могат да идентифицират Вашия браузър;

 • Комуникационна информация (информацията, която научаваме за Вас от кореспонденцията помежду ни) и Информация, свързана с трудовото Ви представяне;
 • Специални категории лични данни – биометрични данни (лицеви изображения), данни за здравословното състояние, данни, свързани с присъди и нарушения за целите на вземане на решение дали да Ви наемем на определена позиция или не.

В редица случаи събираме и обработваме Ваши данни, когато не сте наши служители/лица на граждански, стажантски и др. договори или кандидати за работа, например:

 • когато сте член на семейството на наш служител, напр. данни, съдържащи се в болнични листове за гледане болен член на семейство и др.;
 • когато сте посочен, като лице за контакт от наш служител при спешни случаи;
 • когато сте служител на предприятие, което осигурява временна работа, и сте изпратен за
  изпълнение на временна работа в Дружеството, като предприятие-ползвател (наем на
  персонал).

Във всички случаи, когато имаме достъп и обработваме Ваши данни, ние се задължаваме да спазваме принципите, описани в настоящия документ, и изискванията на действащото законодателство в областта на личните данни.

ИЗТОЧНИЦИ НА ДАННИ

Събираме горепосочените данни по следните начини:

 • Информация, която Вие ни предоставяте;
 • Информация, която трети лица ни предоставят (напр. държавни органи/институции, финансови институции, наши партньори (напр. агенции за подбор), бивши работодатели), свързани с Вас лица и др.);
 • Информация, достъпна в публични регистри
 • „Бисквитки“ и подобни технологии;
 • Интернет;
 • Видео наблюдение в и около обектите на Дружеството;
 • Други източници.

В случай, че бъде установено, с или без съдействието на компетентните органи, че данни за трето лице са предоставени без наличието на законосъобразно основание или без съгласието и/или знанието на техния субект или по друг незаконосъобразен начин, „ГЕОПС – Болкан Дрилинг Сървисис“ ЕООД ще заличи личните данни, като положи необходимите усилия незабавно да уведоми за това субекта на тези данни, доколкото това е възможно.

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ „ГЕОПС – БОЛКАН ДРИЛИНГ СЪРВИСИС“ ЕООД ОБРАБОТВА ВАШИТЕ ДАННИ

„ГЕОПС – Болкан Дрилинг Сървисис“ ЕООД обработва Вашите лични данни за следните цели:

 • за подбор на вътрешни и външни кандидати за работа, вкл. провеждане на тестове в
  процеса на подбор;
 • за идентифициране на кандидат за работа/служител;
 • за сключване на трудов договор/граждански, стажантски и/или др. договор, неговото изменение и прекратяване, подаване на информация към НАП и НОИ за сключените договори и платени осигуровки;
 • за целите на проверки от Инспекция по труда, НАП, НОИ, МВР, съд, вътрешен и външен одит;
 • за отчетни цели, напр. при проверка или по искане на регулаторни и надзорни органи;
 • във връзка с изпълнение на работните процеси и др.;
 • за професионални и др. обучения на служителите/лицата на граждански и/или др. договор, организирани от „ГЕОПС – Болкан Дрилинг Сървисис“ ЕООД или от трети лица, наети от Дружеството, за осигуряване на нужната професионална и друга квалификация на служителите/лицата на граждански и/или др. договор;
 • за изготвянето и заверяването на пълномощни на служителите/лицата на граждански и/или др. договор, на които е възложено да представляват Дружеството и/или свързаните с нея дружества;
 • за целите на потвърждаване на информация във връзка със сключване и администриране на договори за продукти и услуги, предоставяни от Дружеството;
 • за осигуряване на контрол на достъпа до помещенията на Дружеството, вкл. чрез изготвяне на служебен пропуск за достъп и за идентифициране на служителя;
 • за изпълнение на нормативните изисквания, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 • във връзка с контрола по спазването на трудовата дисциплина и работното време;
 • във връзка с изчисляване и изплащане на възнаграждения по договор и по вътрешни правила и политики;
 • във връзка с администриране на документи за отсъствие – отпуски, болнични и др.;
 • за воденето на трудово досие на служителя, както и с оглед изпълнението на всички останали ангажименти и правомощия на Дружеството, като работодател по Кодекса на труда и по останалите законови и подзаконови нормативни актове;
 • за целите на процеса по управление на трудовото представяне;
 • за защита на Вашите жизненоважни интереси или тези на друго физическо лице;
 • за целите на защита легитимните интереси на „ГЕОПС – Болкан Дрилинг Сървисис“ ЕООД (в случаи на съмнения за злоупотреба и/или измама, свързани с правоотношенията между Вас и „ГЕОПС – Болкан Дрилинг Сървисис“ ЕООД; при евентуални съдебни спорове, свързани с правоотношенията между Вас и „ГЕОПС – Болкан Дрилинг Сървисис“
  ЕООД и др.);
 • провеждане на вътрешен одит в „ГЕОПС – Болкан Дрилинг Сървисис“ ЕООД съгласно законовите и специфичните минимални национални стандарти, които са в съответствие с Международните стандарти за вътрешен одит;
 • одитиране на дейността на „ГЕОПС – Болкан Дрилинг Сървисис“ ЕООД, упражняване на контрол и осъществяване на отчетност от страна на „ГЕОПС – Болкан Дрилинг Сървисис“ ЕООД, в това число и на групово ниво;
 • за целите на организиране на служебни пътувания във връзка с командировки, обучения, работни срещи и инициативи със социална насоченост;
 • за изпращане до Вас на информация на хартиен и електронен носител относно служебните и др. правоотношения между Вас и Дружеството;
 • за управление качеството на данните с цел коригиране на информация в поддържаните от Дружеството системи и поддържане на точни и актуални данни;
 • организацията и контрола по обезпечаването на сигурността на Дружеството, нейните служители и клиенти в офисите;
 • с оглед установяване, упражняване или защита на правните претенции на Дружеството;
 • за съхранение и архивиране на документи;
 • във връзка с изпълнението на вътрешно-фирмени процедури и инструкции;
 • за статистически цели и анализи (напр. обработване на данни с оглед подобряване наусловията на труд и представянето на „ГЕОПС – Болкан Дрилинг Сървисис“ ЕООД, като работодател; във връзка с изпълнение на работните процеси; във връзка с изготвяне на планове за повишаване професионалната квалификация на служителите и др.);
 • за предоставянето и администрирането на одобрените от ръководството на Дружеството социални придобивки за служителите;
 • за участие в корпоративни събития (работни срещи, конференции и др.) и дарителски инициативи, както и за популяризиране за вътрешна публика на проведените корпоративни събития с участие на служители на Дружеството – снимки от тиймбилдинг, спортен празник, годишнини на дружеството, обучения, работни срещи, събития със
  социална насоченост и др.

ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ

За целите на създаване на персонален диалог с кандидатите за работа и с нашите настоящи служители/лица на граждански и/или др. договор, ние използваме и обработваме Вашите лични данни, за да Ви информираме за нашите свободни позиции и/или за нови продукти и услуги със социална насоченост, както и специални оферти, изготвени за служители/лица на граждански и/или др. договор в дружеството(директен маркетинг).

В случай, че не желаете да получавате съобщения с маркетингова насоченост, имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг по един от следните начини:

– чрез писмена декларация, подадена в офис на Дружеството или изпратена на е-mail адрес:
office@geopsbg.com.
– на телефон 0895 72 10 35.
След получаване на възражение от Ваша страна Дружеството преустановява обработването на Вашите данни за тези цели.

НА КАКВО ОСНОВАНИЕ „ГЕОПС – БОЛКАН ДРИЛИНГ СЪРВИСИС“ ЕООД ОБРАБОТВА
ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

„ГЕОПС – Болкан Дрилинг Сървисис“ ЕООД обработва Вашите лични данни законосъобразно въз основа на предвидените легални основания съгласно чл. 6 от Общия регламент за защита на лични данни.

Изпълнение на договор
Като служител/лице на граждански и/или др. договор/кандидат за работа при „ГЕОПС – Болкан Дрилинг Сървисис“ ЕООД ние обработваме Вашите лични данни в изпълнение на сключения помежду ни договор или с оглед подготовката за сключването на съответния договор, в т.ч. подборът на персонала се извършва на това основание.

Спазване на законово задължение
В случаите, когато спрямо „ГЕОПС – Болкан Дрилинг Сървисис“ ЕООД се прилагат редица нормативни задължения, предвидени в различни законодателни актове, както на национално ниво, така и съгласно законодателството на ЕС, с оглед на тяхното изпълнение „ГЕОПС – Болкан Дрилинг Сървисис“ ЕООД обработва Вашите лични данни за спазване на съответното задължение, което се прилага спрямо нея, напр. за подаване на информация към НАП и НОИ, касаеща сключването, изменението и прекратяването на трудов договор и информация във връзка с изплатени осигуровки, осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и др.

Легитимен интерес
В редица случаи Вашите данни се обработват на основание легитимните интереси на „ГЕОПС – Болкан Дрилинг Сървисис“ ЕООД. Преди да започне обработката на данните Ви за тези цели, „ГЕОПС – Болкан Дрилинг Сървисис“ ЕООД проверява дали има баланс между легитимния й интерес и Вашите основни права и свободи или интереси и в случай, че последните имат преимущество, преустановява обработката на Вашите данни, освен ако вие изрично не дадете своето съгласие за обработването им. Например маркетингови проучванеия и свидетелство за съдимост.

Съгласие
В други случаи, например за целите на ползване на отстъпки и социални придобивки, предоставяни от Дружеството и неговите партньори; обработване, вкл. чрез публикуване на снимки с Ваше участие за външно ползване, „ГЕОПС – Болкан Дрилинг Сървисис“ ЕООД обработва Вашите лични данни единствено въз основа и след получаване на Вашето изрично съгласие за това.

ТРЕТИ ЛИЦА, НА КОИТО „ГЕОПС – БОЛКАН ДРИЛИНГ СЪРВИСИС“ ЕООД ПРЕДОСТАВЯ ЛИЧНИ ДАННИ

„ГЕОПС – Болкан Дрилинг Сървисис“ ЕООД няма да предоставя личните Ви данни на трети лица, освен на посочените по-долу получатели/категории получатели и ако е налице едно от следните обстоятелства:

ОБРАБОТВАНЕ ОТ ДРУГО ЛИЦЕ ПО ВЪЗЛАГАНЕ ОТ „ГЕОПС – Болкан Дрилинг Сървисис“ ЕООД

Предоставяме лична информация на свързани или други доверени лица, за да я обработват вместо нас по силата на сключен договор помежду ни, въз основа на нашите инструкции и в съответствие с приложимото законодателство относно защитата на лични данни.

Тук попадат следните трети лица, които обработват Вашите данни по възлагане от „ГЕОПС – Болкан Дрилинг Сървисис“ ЕООД:

 • Български пощи ЕАД и/или други лица, предоставящи пощенски услуги (куриери) за целите на осъществяване на комуникацията помежду ни;
 • потенциални и съществуващи партньори на Дружеството с оглед осъществяваната от Дружеството дейност, в т.ч. партньори на „ГЕОПС – Болкан Дрилинг Сървисис“ ЕООД по
  договори за счетоводни услуги, адвокатски услуги, услуги по превод на документи и др.;
 • доставчици на системи/услуги за управление и поддръжка на нашата дейност и качеството на услугите ни, вкл. такива, свързани с информационните технологии, с които „ГЕОПС – Болкан Дрилинг Сървисис“ ЕООД има сключен договор (напр. доставчици на ИТ и телекомуникационни услуги, доставчици на софтуерни продукти, доставчици на компютърна поддръжка, печатници, фирми за съхранение и унищожаване на документи, доставчици на административни услуги и др.);
 • мобилният оператор, с когото Дружеството има сключен договор за абонамент за предоставяне на услуги за мобилна комуникация;
 • Службата по трудова медицина, с която Дружеството има сключен договор с оглед осигуряване обслужването на служителите във връзка с изискванията по Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
 • туристически агенции, хотелиерски компании, авиокомпании, застрахователи и застрахователни брокери във връзка с организирането и реализацията на служебни пътувания, командировки, работни срещи и др.;
 • трети лица – организатори на обучения и такива, провеждащи анкети и маркетингови проучвания;
 • агенции за подбор и лизинг на персонал; компании, провеждащи психологически и/или професионални тестове, които се използват в процеса по подбор.

„ГЕОПС – Болкан Дрилинг Сървисис“ ЕООД предприема необходимите мерки, за да гарантира, че ангажираните лица по обработване на лични данни спазват стриктно законодателството за защита на личните данни и инструкциите на „ГЕОПС – Болкан Дрилинг Сървисис“ ЕООД, както и че същите са предприели подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни.

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ

 • Споделяме Ваши данни с държавни органи/институции, регулатори и надзорни органи (в т.ч. НАП, НОИ, Инспекция по труда, ДАНС, органи на съда, прокуратурата и следствието, КЗП, КЗК, КЗЛД, държавни и частни съдебни изпълнители и др.), одитори, фирми, организации или външни лица, ако имаме достатъчно основания да смятаме, че достъпът, употребата, запазването или разкриването им е необходимо за:
 • изпълнение на приложим закон или друг нормативен акт със задължителен характер.
 • отговор по отправено запитване от страна на надзорен орган, регулатор или друга държавна институция във връзка или по повод на изпълнение на законоустановените й функции или инициирана проверка, жалба, ревизия и др.;
 • разкриване, предотвратяване или други действия във връзка с измама, пране на пари, финансиране на тероризъм, технически проблеми или такива, свързани със сигурността;
 • предприемане на мерки за защита срещу нарушаване на правата, собствеността или безопасността на „ГЕОПС – Болкан Дрилинг Сървисис“ ЕООД, нашите клиенти/служители/лица на граждански или др. договор, или обществеността, както се изисква и разрешава от закона.

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

Във връзка с изпълнение на поетите от Вас ангажименти по сключения между нас договор, предоставяме Вашите лични данни на трети лица, без участието на които, изпълнението на поетите от страните по договора ангажименти би било невъзможно, напр. трети лица–потенциални и съществуващи клиенти на Дружеството с оглед осъществяваната от Дружеството дейност; нотариуси, органи на Нотариалната камара на Република България, финансови институции др.

С ВАШЕТО ИЗРИЧНО СЪГЛАСИЕ

Извън изброените по-горе случаи, ще споделяме Ваши лични данни с фирми, организации или външни лица, когато имаме съгласието Ви да правим това (напр. на третите лица, осигуряващи социални придобивки за служителите на Дружеството (напр. застраховки, ваучери и др.), с които Дружеството има сключен договор.

ПРАВАТА ВИ, КАТО СУБЕКТ НА ДАННИ, КОИТО „ГЕОПС – БОЛКАН ДРИЛИНГ СЪРВИСИС“ ЕООД ОБРАБОТВА

Имате право:

 • на достъп до обработваните от „ГЕОПС – Болкан Дрилинг Сървисис“ ЕООД Ваши лични данни и правото да изисквате от „ГЕОПС – Болкан Дрилинг Сървисис“ ЕООД коригиране и актуализиране на съхраняваните Ваши лични данни; Това може да направите като подадете заявление на следния ел. адрес: office@geopsbg.com или във офис на Дружеството.
 • да оттеглите по всяко време предоставеното от Вас съгласие за обработване и съхранение на личните Ви данни в случаите, в които те се обработват само на основание съгласие (например при директен маркетинг, продукти/услуги на наши партньори). Оттеглянето на вашето съгласие не засяга законосъобразността на данните Ви, извършено до този момент;
 • да подадете искане за изтриване на Вашите лични данни, които се съхраняват и обработват от „ГЕОПС – Болкан Дрилинг Сървисис“ ЕООД, в случаите, в които вече няма основание за обработването им;
 • да поискате ограничаване на съхранението и обработването на личните Ви данни от „ГЕОПС – Болкан Дрилинг Сървисис“ ЕООД и да направите възражение срещу обработването;
 • да получите Вашите лични данни, които сте предоставили на „ГЕОПС – Болкан Дрилинг Сървисис“ ЕООД, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да прехвърлите тези данни на друг администратор, когато данните се обработват въз основа на Вашето съгласие или в изпълнение на сключен договор между Вас и „ГЕОПС – Болкан Дрилинг Сървисис“ ЕООД, както и когато обработването се извършва по автоматизиран начин.
 • Да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни на следния адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел. 02/91-53-518, електронна поща:
  kzld@cpdp.bg и/или друг надзорен/регулаторен орган, когато смятате, че е налице нарушение във връзка с обработката на личните Ви данни от „ГЕОПС – Болкан Дрилинг Сървисис“ ЕООД.

Ще отговорим на всяко Ваше искане без излишно забавяне в рамките на 30 дни от получаването на Вашето искане.

Ако не сме в състояние да се справим изцяло с искането Ви в рамките на посочения срок (поради неговата сложност, нужда от съдействие от страна на трето лице или броя искания), може да удължим този период и ще Ви обясним причините за това. В определени от закона случаи „ГЕОПС – Болкан Дрилинг Сървисис“ ЕООД може да забави, ограничи или да не предостави
исканата информация и/или да не предприеме коригиране/изтриване на данни, като в тези случаи Вие може да упражните правата си и чрез Комисията за защита на личните данни на следния адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел. 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg.

СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ВАШИТЕ ДАННИ

Ще пазим Вашите лични данни за срок не по-дълъг от 50 години, считано от годината, следваща годината на приключване на отношенията между Вас и „ГЕОПС – Болкан Дрилинг Сървисис“ ЕООД. В случай, че нямате договорни отношения с нас, но ние обработваме Вашите данни на друго законосъобразно основание, ще пазим Вашите лични данни за срок не по-дълъг от 3 години, считано от годината, следваща годината, в която приключва отношението, във връзка с което са били събрани Вашите лични данни. В случаите на сключен граждански договор или договор за стаж ще съхраняваме вашите данни за срок не по-дълъг от 5 години, считано от годината, следваща годината, в която приключва отношението, във връзка с което са били събрани Вашите лични данни.

Ще извършваме съхранение на данните Ви поради следните причини:

 • За да изпълним предвидените спрямо „ГЕОПС – Болкан Дрилинг Сървисис“ ЕООД законови задължения относно съхранение на данните за служители и документите, свързани с установяването на трудов и осигурителен стаж, и счетоводната информация като ведомости за заплати, както и документите, свързани с установяване и поддържане на трудови, професионални и др. отношения;
 • За да можем да удовлетворим Ваши искания за предоставяне на информация;
 • За да можем да отговорим на Вашите въпроси и жалби;
 • За да можем да докажем изпълнението на поетите от нас ангажименти към Вас;
 • За осъществяване на наши легитимни интереси, например за установяване, предявяване и
  защитата на правни претенции;

Съхранението и обработването на Вашите данни след изтичане на горепосочения срок е допустимо, когато изтриването им е възпрепятствано поради юридически, регулаторни или технически причини. Тук се включват случаи на възникнали съдебни или други спорове, свързани с правоотношенията между Вас и „ГЕОПС – Болкан Дрилинг Сървисис“ ЕООД, промяна в нормативните изисквания относно съхранението на конкретен вид информация и други обективни причини, които налагат забавяне на изтриването на данните.

ПРОМЕНИ В НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

Периодично ще актуализираме текста на настоящия документ с цел да Ви осигурим максимално актуална и точна информация относно обработването на Вашите данни в съответствие с нашата политика и в изпълнение на действащото законодателство в областта на личните данни. За всяка промяна ще бъдете изрично информирани чрез интeрнет сайта на „ГЕОПС – Болкан Дрилинг Сървисис“ ЕООД, електронна поща и др.