Business Policy

by Feb 15, 2023

ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ГЕОПС-БОЛКАН ДРИЛИНГ СЕРВИСИС ЕООД, Е СВЪРЗАНА С ВИЗИЯТА НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА ГЕОЛОЖКА ДЕЙНОСТ,СОНДАЖНА ДЕЙНОСТ. РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА СОНДАЖНА ДЕЙНОСТ, СКАЧЕСТВО, ОТГОВАРЯЩО НА РАСТЯЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА КЛИЕНТИТЕ, С ГРИЖА ЗА ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТАСРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

За ефективно провеждане на ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ, Ръководството е определило следните основни цели:

 • Удовлетворяване на настоящите и бъдещи изисквания на Клиентите и Заинтересовани страни и непрекъснатоподобряване по отношение изпълнението на изискванията и очакванията на Клиентите/Заинтересованите страни;
 • Повишаване на качеството и разширяване на обхвата на предлаганите услуги;
 • Ефективно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси;
 • Оптимизиране на технологичните процеси чрез усвояване на нови технологии и оборудване за повишаване на икономическия ефект, намаляване и предотвратяване на замърсяването от дейността си и подобряване наусловията на труд;
 • Прилагане на систематичен подход за поддържане на обучението и повишаване квалификацията на служителите,включително с цел запазване на тяхното здраве и безопасност, както и повишаване на личната им отговорност къмопазване на околната среда;
 • Мотивация на всички служители за подобряване на ежедневната работа, личната отговорност за опазване на околната среда и осъзнаване на поетия от ГЕОПС-БОЛКАН ДРИЛИНГ СЕРВИСИС ЕООД ангажимент за предотвратяване и недопускане на замърсяване от дейността си и изпълнение на поетите задължения за спазване, за опазването на околната среда, включително предотвратяване от замърсяване и други специфични ангажименти,свързани с контекста на организацията;
 • Поддържане и непрекъснато развиване на лидерските качества на Ръководството;
 • Планиране на дейности и преглед на условията на труд с грижа за служителите, консултиране и участие на работниците и на представители на работниците с цел непрекъснато подобряване на управлението на здравословните и безопасни условия на труд в Организацията;
 • Недопускане на наранявания, чрез намаляване до минимум и ефективно управление на рисковете за здравето ибезопасността на персонала и другите Заинтересовани страни и премахване на опасностите и намаляване нарисковете за здравето и безопасността при работа;
 • Осигуряване на съответствие с приложимите законови и други изисквания, които Организацията си е поставила, чрезпланирани мероприятия за непрекъснато информиране за изисквания на приложимото законодателство и оценкана съответствието с изискванията по отношение на здравето и безопасността при работа и околната среда и рамка за определяне на целите;
 • Непрекъснато подобряване на внедрената и поддържана Интегрирана система за управление за повишаване на резултатността спрямо околната среда, здравето и безопасността при работа и качеството при производство иуслуги.

Ръководството на ГЕОПС-БОЛКАН ДРИЛИНГ СЕРВИСИС ЕООД е създало условия за стриктно спазване изискванията на Интегрираната система за управление в Организацията и за активното съдействие на ръководния и изпълнителски състав в нейното развитие.

КАТО УПРАВИТЕЛ НА ГЕОПС-БОЛКАН ДРИЛИНГ СЕРВИСИС ЕООД, ДЕКЛАРИРАМ ЛИЧНОТО СИУЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА

 Дата: 20.01.2020 г.

 Управител Васил Андреев