Информация относно условията и реда за подаване на сигнали по ЗЗЛПСПОИН

by Dec 13, 2023

Информация относно условията и реда за подаване на сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Каналът за вътрешно подаване на сигнали за нарушения е създаден на основание чл.13, ал.1 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН) и се управлява от „ГЕОПС – Болкан Дрилинг Сервисис“ ЕООД по начин, който гарантира пълнотата, целостта и поверителността на информацията и възпрепятства достъпа на неоправомощени лица до тази информация. Независимо от начина на подаване на сигнал, постъпилата информацията е поверителна и се съхранява на траен носител за нуждите на проверката по сигнала и за по-нататъшни разследвания.

Сигналите по реда на ЗЗЛПСПОИН, писмено или устно, се подават до длъжностно лице, служител от „ГЕОПС – Болкан Дрилинг Сервисис“ ЕООД, което отговаря за тяхното разглеждане.

Писмен сигнал – на електронен адрес: signal@geopsbg.com, създаден и използван само за тази цел или чрез пратка на адрес: гр. Асеновград 4230, кв. Долни Воден, ул. „Захария“ №105, „ГЕОПС – Болкан Дрилинг Сервисис“ ЕООД, на вниманието на длъжностното лице по разглеждане на
сигнали.

Устен сигнал – чрез обаждане на телефон: +359 895/72 10 35 (от 9.00 до 15.00 часа в работни дни) или по искане на сигнализиращото лице, чрез лична среща с длъжностното лице за разглеждане на сигнали, в подходящ срок, уговорен между страните. Личната среща се заявява на адрес: signal@geopsbg.com, като се посочва телефон за връзка.

За документирането на всеки сигнал се използва формуляр по образец, утвърден от националния орган за външно подаване на сигнали, достъпен на електронната страница на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). Полученият писмен сигнал трябва да съответства на изискуемото съдържание и реквизити на утвърдения формуляр.

ВАЖНО! Анонимни сигнали не се допускат за разглеждане! Всеки сигнал се проверява по отношение на неговата достоверност. Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни. Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат към подателя с указание за поправка на твърденията и за отговорността, която той носи за
набеждаване